Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 Dansstudio MainQueens wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere partij die een overeenkomst sluit met de dienstverlener. 1.3 Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen de dienstverlener en de wederpartij.
1.4 In de algemene voorwaarden wordt het begrip partijen genoemd. Dit begrip ziet op de dienstverlener en de wederpartij.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen van diensten of goederen door of namens de dienstverlener.
2.2 Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Andere voorwaarden van de wederpartij worden door de dienstverlener uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor dienstverlener voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
2.4 Mochten er zich situaties voordoen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dan worden deze situaties beoordeeld naar de aard van deze algemene voorwaarden.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor de overige bepalingen in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd.
2.7 Indien de dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden geheel niet van toepassing zijn, of dat dienstverlener het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8 Dienstverlener heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wederpartij wordt van grote inhoudelijke wijzigingen in kennis gesteld.
2.9 Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Inschrijving

3.1 Inschrijven kan uitsluitend online via de website.
3.2 Ondertekening van het inschrijfformulier dient te worden gedaan door degene die zich verantwoordelijk houdt voor de betaling van de maandelijkse contributie.
3.3 Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de ouder/verzorger/voogd van de minderjarige.
3.4 Bij ondertekening van het inschrijfformulier wordt eveneens toestemming gegeven om de betaling middels een maandelijkse automatische incasso te doen afschrijven.
3.5 Bij ondertekening van het inschrijfformulier wordt tevens toestemming gegeven dat filmopnames of foto’s die gemaakt worden tijdens lessen en optredens, gedeeld kunnen worden op social media.
3.6 Mocht de wederpartij geen toestemming geven voor het delen van filmopnames of foto’s, dan kan dit uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen met de dienstverlener.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling van de contributie vindt plaats middels een maandelijkse automatische incasso, waarvoor toestemming is gegeven door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.
4.2 De maandelijkse automatische incasso zal op de 26ste van elke maand plaatsvinden.
4.3 Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig een bedrag van €10,- en zal bij de eerste automatische incasso van de contributie in rekening worden gebracht.
4.4 De maandelijkse contributie zal tijdens vakanties doorlopen, met uitzondering van de zomervakantie.
4.5 Indien de automatische incasso tot een tweede keer mislukt zal er eenmalig een bedrag van €5,-
administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit eenmalige bedrag wordt bij de contributie gevoegd en dient voor de eerste les te zijn bijgeschreven op het volgende rekeningnummer: NL82INGB0006999907 t.n.v. Dansstudio MainQueens
4.6 Er vindt in geen geval restitutie van de betaalde contributie plaats.
4.7 Indien de wederpartij de contributie contant wil voldoen, dan kan dit uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen met de dienstverlener.

Artikel 5 - Opzegging

5.1 Dienstverlener hanteert een opzegtermijn van één maand.
5.2 Het ontbinden van de overeenkomst en daarmee opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk.
5.3 De schriftelijke opzegging dient te worden ingeleverd bij de eigenaresse van Dansstudio MainQueens (dienstverlener) of te worden opgestuurd naar: Dansstudio MainQueens
Burgemeester van Weringstraat 44
9665 GT Oude Pekela
5.4 Wanneer opzegging niet schriftelijk geschiedt dan blijft de wederpartij verplicht voor betaling.

Artikel 6 - Lessen

6.1 Leerlingen moeten zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen van de docent.
6.2 De lessen kunnen worden geannuleerd wanneer er minder dan vier leerlingen aanwezig zijn.
6.3 Wanneer een docent niet in de mogelijkheid is om de les te verzorgen wegens onmacht dan kan de les worden geannuleerd.
6.4 Mocht een les worden geannuleerd dan wordt er te allen tijde gekeken naar vervanging van deze les indien mogelijk.
6.5 Lestijden, locaties of groepssamenstellingen kunnen te allen tijde veranderen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Het volgen van de lessen bij Dansstudio MainQueens is geheel op eigen risico.
7.2 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsel.
7.3 Kosten vanwege een ongeval of letsel kunnen niet op de dienstverlener worden verhaald.
7.4 Eenieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen en eigendommen.
7.5 De dienstverlener is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies of schade van persoonlijke bezittingen en eigendommen.
7.6 Bij verlies of schade aan eigendommen van de dienstverlener worden de kosten verhaald op degene die dit verlies of de schade heeft veroorzaakt.